skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F ; Llau, A ; Zhang, G ; O’connell, E

International Journal of Infectious Diseases, 2010, Vol.14, pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1201-9712 ; E-ISSN: 1878-3511 ; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swimming Pool Related Drowning Among 0–4 Year Olds Miami-Dade County Florida 2000–2005

Bustamante, M ; Llau, A ; Zhang, G ; O'Connell, E.K ; Rodriguez, Diana ; Borroto-Ponce, R ; Leguen, F

Annals of Epidemiology, 2007, Vol.17(9), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-2797 ; E-ISSN: 1873-2585 ; DOI: 10.1016/j.annepidem.2007.07.086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, G
  2. Leguen, F
  3. Llau, A
  4. A. Llau
  5. O'Connell, E.K

theo chủ đề:

  1. Medicine
  2. Public Health

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...