skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploiting the multiplexing capabilities of tandem mass tags for high-throughput estimation of cellular protein abundances by mass spectrometry

Ahrne, E ; Martinez - Segura, A ; Syed, Ap ; Vina - Vilaseca, A ; Gruber, Aj ; Marguerat, S ; Schmidt, A

METHODS, 01 September 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 2 ; ISSN: 1046-2023 DOI: 10.1016/j.ymeth.2015.04.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extensive mass spectrometry-based analysis of the fission yeast proteome: the Schizosaccharomyces pombe PeptideAtlas

Gunaratne, J ; Schmidt, A ; Quandt, A ; Neo, Sp ; Saraç, Os ; Gracia, T ; Loguercio, S ; Ahrné, E ; Xia, Rl ; Tan, Kh ; Lössner, C ; Bähler, J ; Beyer, A ; Blackstock, W ; Aebersold, R

Molecular & Cellular Proteomics , 12 (6) 1741 -1751. (2013)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ahrné, E
  2. Schmidt, A
  3. Saraç, Os
  4. Marguerat, Samuel
  5. Bähler, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...