skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Chủ đề: Humans xóa Chủ đề: Lyme Disease xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of climate change on vector-borne disease risk in the UK

Medlock, Jolyon M ; Leach, Steve A

The Lancet Infectious Diseases, June 2015, Vol.15(6), pp.721-730 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-3099 ; E-ISSN: 1474-4457 ; DOI: 10.1016/S1473-3099(15)70091-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Medlock, J.M.
  2. Leach, Steve
  3. Leach, Steve A.
  4. Leach, S.A.
  5. Medlock, Jolyon M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...