skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Bacteria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial: Proteomics of Microbial Human Pathogens

Soares, Nelson C ; Bou, German ; Blackburn, Jonathan M

Frontiers in microbiology, 2016, Vol.7, pp.1742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; PMID: 27867374 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Blackburn, Jonathan M
  2. Bou, German
  3. Soares, Nelson C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...