skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Tác giả/ người sáng tác: Takeda, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nano- and Micromaterials
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano- and Micromaterials

Ohno, K.; Tanaka, M.; Takeda, J.; Kawazoe, Y.

9783540745563; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28338

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M.
  2. Ohno, K.
  3. Takeda, J.
  4. Kawazoe, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...