skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: 大韓痛症學會誌 = Korean Journal Of Pain xóa Chủ đề: Morphine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

술후 경막외 Morphine으로 인한 오심 및 구토에 대한 경막외 Droperidol의 효과

박진우 ; 이동근 ; 최영균 ; 김영재 ; 신치만 ; 박명 ; 박주열 ; Park, Jin-Woo ; Lee, Dong-Kun ; Choe, Young-Kyun ; Kim, Young-Jea ; Shin, Chee-Mahn ; Pak, Myoung ; Park, Ju-Yuel

大韓痛症學會誌 = Korean journal of pain, 1996, Vol.9(2), pp.380-384

ISSN: 1226-2579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pak, Myoung
  2. 이동근
  3. Lee, Dong-Kun
  4. Park, Ju-Yuel
  5. Shin, Chee-Mahn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...