skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

内容依托课课堂话语分析 - Classroom Discourse Analysis of CBI

许川根 ; XU Chuan-gen

哈尔滨学院学报 - Journal of Harbin University, 2013, Vol.34(05), pp.96-102

ISSN: 1004-5856

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. XU Chuan-gen
  2. 许川根

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...