skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Educational Change xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emerging entrepreneurial universities in university reforms: the moderating role of personalities and the social/economic environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-2647 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. József Berács
  2. Berács, József

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...