skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Escobar, John Wilmer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

García Cáceres, Rafael ; García Cáceres, Rafael

Dyna, 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00127353 ; E-ISSN: 23462183

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...