skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Ngôn ngữ học đối chiếu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in american and vietnamese short stories from 1975 to 1991 = Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm dùng để biểu đạt "cuộc sống" trong các truyện ngắn của Mỹ - Việt từ 1975 đến 1991. M.A. Thesis Linguistics: 602202

Đinh Thị Mai Anh; Ngô Đình Phương

H. : University of Languages and International Studies, 2016 - (428.2 ĐI-A 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991

Đinh, Thị Mai Anh; Ngô, Đình Phương; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Đinh, T. M. A. (2016). An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80047; ĐI-A

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...