skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Maaß, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic simplex optimisation for broad range property prediction: Strengths and weaknesses of an automated approach for tailoring of parameters

Müller, T. J. ; Roy, S. ; Wei, Z. ; Maaß, A. ; Reith, D.

Fluid phase equilibria, Vol.274 (2008), No.1-2, pp.27-35

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roy, S.
  2. Müller, T. J.
  3. Reith, D.
  4. Maaß, A.
  5. Wei, Z.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...