skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han, Linda L. ; McDougal, Linda K. ; Gorwitz, Rachel J. ; Mayer, Kenneth H. ; Patel, Jean B. ; Sennott, Janet M. ; Fontana, John L

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(4), p.1350 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17287335

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han , Linda L. ; Mcdougal , Linda K. ; Gorwitz , Rachel J. ; Mayer , Kenneth H. ; Patel , Jean B. ; Sennott , Janet M. ; Fontana , John L.

Journal of clinical microbiology JCM, 2007, Vol.45(4), pp.1350-1352 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0095-1137

Truy cập trực tuyến

3
High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Frequencies of Clindamycin and Tetracycline Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Pulsed-Field Type USA300 Isolates Collected at a Boston Ambulatory Health Center

Han, L. L. ; Mcdougal, L. K. ; Gorwitz, R. J. ; Mayer, K. H. ; Patel, J. B. ; Sennott, J. M. ; Fontana, J. L.

Journal of Clinical Microbiology, 04/01/2007, Vol.45(4), pp.1350-1352 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.02274-06

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High frequencies of clindamycin and tetracycline resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus pulsed-field type USA300 isolates collected at a Boston ambulatory health center

Han, Linda L ; Mcdougal, Linda K ; Gorwitz, Rachel J ; Mayer, Kenneth H ; Patel, Jean B ; Sennott, Janet M ; Fontana, John L

Journal of clinical microbiology, April 2007, Vol.45(4), pp.1350-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17287335 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...