skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste management (New York, N.Y.), May 2009, Vol.29(5), pp.1675-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19131236 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement.(Report)

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, May, 2009, Vol.29(5), p.1675(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-053X

Truy cập trực tuyến

3
Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, 5/2009, Vol.29(5), pp.1675-1679 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2008.11.014

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, 15 May 2009, Vol.29(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of waste gypsum to replace natural gypsum as set retarders in portland cement

Chandara, Chea ; Azizli, Khairun Azizi Mohd ; Ahmad, Zainal Arifin ; Sakai, Etsuo

Waste Management, 2009, Vol.29(5), pp.1675-1679 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2008.11.014

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...