skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method

Abdibekov, U. ; Zhumagulov, B. ; Zhakebayev, D. ; Zhubat, K.

Mathematical Models and Computer Simulations, 2013, Vol.5(4), pp.360-370 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: 10.1134/S2070048213040029

Truy cập trực tuyến

2
Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method

Abdibekov, U. S. ; Zhumagulov, B. T. ; Zhakebayev, D. B. ; Zhubat, K. Zh.

Mathematical Models and Computer Simulations, 7/2013, Vol.5(4), pp.360-370 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2070-0482 ; E-ISSN: 2070-0490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S2070048213040029

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of isotropic turbulence degeneration based on the large-eddy method.(Report)

Abdibekov, U. S. ; Zhumagulov, B. T. ; Zhakebayev, D. B. ; Zhubat, K. Zh.

Mathematical Models and Computer Simulations, July, 2013, Vol.5(4), p.360(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2070-0482

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...