skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates

D'errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vincze, Laura

Journal on Multimodal User Interfaces, Nov, 2012, Vol.6(3-4), p.163(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1783-7677

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates

D’Errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vincze, Laura

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol.6(3), pp.163-178 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-012-0098-4

Truy cập trực tuyến

3
Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates

D’errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vincze, Laura

Journal on Multimodal User Interfaces, 11/2012, Vol.6(3-4), pp.163-178 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12193-012-0098-4

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...