skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Adriano Luiz Duarte

Tempo social : revista de sociologia da USP, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Duarte, Adriano Luiz

Tempo Social, 01 December 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1809-4554 ; E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

3
DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMESTICAÇÃO E DOMESTICIDADE: A Construção das Exclusões

Duarte, Adriano Luiz

Tempo Social, 1992, Vol.4(1-2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1809-4554 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestication and domesticity: the making of exclusions

Duarte, Adriano

Tempo Social, 1992, Vol.4(1/2), pp.183-198 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01032070 ; E-ISSN: 18094554 ; DOI: 10.1590/ts.v4i1/2.84936

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...