skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Snitkin, Evan S. ; Zelazny, Adrian M. ; Montero, Clemente I. ; Stock, Frida ; Mijares, Lilia ; Murray, Patrick R. ; Segre, Julie A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 16, 2011, Vol.108(33), p.13758(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii

Snitkin, Evan S ; Zelazny, Adrian M ; Montero, Clemente I ; Stock, Frida ; Mijares, Lilia ; Murray, Patrick R ; Segre, Julie A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 August 2011, Vol.108(33), pp.13758-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21825119 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1104404108

Truy cập trực tuyến

3
Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide recombination drives diversification of epidemic strains of Acinetobacter baumannii

Snitkin, E. S. ; Zelazny, A. M. ; Montero, C. I. ; Stock, F. ; Mijares, L. ; Murray, P. R. ; Segre, J. A. ; Mullikin, J. ; Blakesley, R. ; Young, A. ; Chu, G. ; Ramsahoye, C. ; Lovett, S. ; Han, J. ; Legaspi, R. ; Sison, C. ; Gregory, M. ; Montemayor, C. ; Gestole, M. ; Hargrove, A. ; Johnson, T. ; Myrick, J. ; Riebow, N. ; Schmidt, B. ; Novotny, B. ; Gupta, J. ; Benjamin, B. ; Brooks, S. ; Coleman, H. ; Ho, S.-L. ; Schandler, K. ; Smith, L. ; Stantripop, M. ; Maduro, Q. ; Bouffard, G. ; Dekhtyar, M. ; Guan, X. ; Masiello, C. ; Maskeri, B. ; Mcdowell, J. ; Park, M. ; Thomas, P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/16/2011, Vol.108(33), pp.13758-13763 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1104404108

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...