skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: keith d?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe.(Report)

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A: Materials Science & Processing, June, 2010, Vol.99(4), p.697(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-8396

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A, 2010, Vol.99(4), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: 10.1007/s00339-010-5725-x

Truy cập trực tuyến

3
A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical consideration of magnetism and composition of (bcc) Cu precipitates in (bcc) Fe

Schober, M. ; Eidenberger, E. ; Leitner, H. ; Staron, P. ; Reith, D. ; Podloucky, R.

Applied Physics A, 6/2010, Vol.99(4), pp.697-704 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0947-8396 ; E-ISSN: 1432-0630 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00339-010-5725-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...