skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult equivalent scales once more - a developmental approach

Tedford, John R. ; Capps, Oral Jr. ; Havlicek, Joseph Jr.

American Journal of Agricultural Economics, May, 1986, Vol.68(2), p.322(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult equivalent scales once more--a developmental approach

Tedford , J.R. ; Capps , O. Jr. ; Havlicek , J. Jr.

American journal of agricultural economics, 1986, Vol.68(2), pp.322-333 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult equivalent scales once more a developmental approach

Tedford, John R; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American journal of agricultural economics [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

4
Adult Equivalent Scales Once More: A Developmental Approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adult Equivalent Scales Once More: A Developmental Approach

Tedford, John R. ; Capps, Oral ; Havlicek, Joseph

American Journal of Agricultural Economics, 05/1986, Vol.68(2), p.322 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00029092 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1241434

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...