skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the abstract role of speech in communication at 12months

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H ; Vouloumanos, Athena

Cognition, April 2012, Vol.123(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0010-0277 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.12.003

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the abstract role of speech in communication at 12months.(Report)

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H. ; Vouloumanos, Athena

Cognition, April, 2012, Vol.123(1), p.50(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-0277

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the abstract role of speech in communication at 12months.(Report)

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H. ; Vouloumanos, Athena

Cognition, April, 2012, Vol.123(1), p.50(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0010-0277

Truy cập trực tuyến

4
Understanding the abstract role of speech in communication at 12months
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the abstract role of speech in communication at 12months

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H. ; Vouloumanos, Athena

Cognition, 4/2012, Vol.123(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2011.12.003

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Abstract Role of Speech in Communication at 12 Months

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H ; Vouloumanos, Athena

Cognition, April 2012, Vol.123(1), p.50 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0010-0277 ; E-ISSN: 1873-7838 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.12.003

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the abstract role of speech in communication at 12 months

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H ; Vouloumanos, Athena

Cognition, April 2012, Vol.123(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-7838 ; PMID: 22209584 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cognition.2011.12.003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...