skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species

Conville , Patricia S. ; Murray , Patrick R. ; Zelazny , Adrian M.

Journal of clinical microbiology JCM, 2010, Vol.48(8), pp.2995-2998 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0095-1137

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species

Conville, Patricia S. ; Murray, Patrick R. ; Zelazny, Adrian M

Journal of Clinical Microbiology, 2010, Vol. 48(8), p.2995 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 20573863

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the integrated database network system (IDNS) SmartGene software for analysis of 16S rRNA gene sequences for identification of Nocardia species

Conville, Patricia S ; Murray, Patrick R ; Zelazny, Adrian M

Journal of clinical microbiology, August 2010, Vol.48(8), pp.2995-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1098-660X ; PMID: 20573863 Version:1 ; DOI: 10.1128/JCM.00681-10

Truy cập trực tuyến

4
Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species

Conville, P. S. ; Murray, P. R. ; Zelazny, A. M.

Journal of Clinical Microbiology, 08/01/2010, Vol.48(8), pp.2995-2998 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00681-10

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...