skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público Citizenship as a co-construction of spaces for participation in the public sphere

Carlos Mejías Sandia ; Pamela Henríquez Rojas

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1517-4522 ; E-ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

2
La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La ciudadanía como co-construcción de espacios de participación en lo público

Mejías Sandia, Carlos ; Henríquez Rojas, Pamela

Sociologias, 12/2012, Vol.14(31), pp.192-213 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1517-4522 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-45222012000300009

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...