skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Nhan đề tạp chí: The Lancet xóa Chủ đề: Cardiovascular Diseases xóa Tác giả/ người sáng tác: Romero - Corral, Abel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of obesity in patients with coronary artery disease

Garvey, J ; Mcnicholas, Wt

The Lancet, 2006, Vol.368(9548), pp.1645-1645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(06)69684-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Somers, Virend
  2. Romero-Corral, Abel
  3. Lam, T.H.
  4. Lam, Tai Hing
  5. Somers, V.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...