skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A. T. ; Altman, D. G. ; Ohuma, E. O. ; Bertino, E. ; Gravett, M. G. ; Purwar, M. ; Noble, J. A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F. C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y. A. ; Kennedy, S. H. ; Villar, J. ; Bhutta, Z. A.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

2
I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A.T. ; Altman, D.G. ; Ohuma, E.O. ; Bertino, E. ; Gravett, M.G. ; Purwar, M. ; Noble, J.A. ; Ruyan, P. ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C. ; Lambert, A. ; Carvalho, M. ; Jaffer, Y.A. ; Kennedy, S.H. ; Villar, J. ; Bhutta, Z.A.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 10/2012, Vol.119, supplement S3, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I286 DEVELOPING A NEW, INTERNATIONAL EQUATION TO ESTIMATE GESTATIONAL AGE BY EARLY ULTRASOUND

Papageorghiou, A.T ; Altman, D.G ; Ohuma, E.O ; Bertino, E ; Gravett, M.G ; Purwar, M ; Noble, J.A ; Ruyan, P ; Ismail, L. Cheikh ; Barros, F.C ; Lambert, A ; Carvalho, M ; Jaffer, Y.A ; Kennedy, S.H ; Villar, J ; Bhutta, Z.A

International Journal of Gynecology and Obstetrics, October 2012, Vol.119, pp.S233-S234 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(12)60316-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...