skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concepts in Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in Law

Hage, Jaap ; Pfordten, Dietmar

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1572-4395 ; ISBN: 978-90-481-2981-2 ; E-ISBN: 978-90-481-2982-9 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2982-9

Toàn văn sẵn có

2
Concepts in Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in Law

Laporta, Francisco J (Editor) ; Peczenik†, Aleksander (Editor) ; Schauer, Frederick (Editor) ; Hage, Jaap C (Editor) ; Pfordten, Dietmar (Editor)

Law and Philosophy Library [Tạp chí có phản biện]

SpringerLink Books

ISBN: 9789048129812 ; ISBN: 9048129818 ; E-ISBN: 9789048129829 ; E-ISBN: 9048129826 ; DOI: 10.1007/978-90-481-2982-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...