skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States : From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States : From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren ; Stahl, Bernhard

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137384133 E-ISBN: 1137384131 DOI: 10.1057/9781137384133 ISBN: 9781137384126

Toàn văn sẵn có

2
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren ; Stahl, Bernhard

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-349-48084-5 ; E-ISBN: 978-1-137-38413-3 ; DOI: 10.1057/9781137384133

Toàn văn sẵn có

3
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Keil, Soeren (Editor) ; Stahl, Bernhard (Editor)

New Perspectives on South-East Europe

SpringerLink Books

ISBN: 9781349480845 ; ISBN: 1349480843 ; E-ISBN: 9781137384133 ; E-ISBN: 1137384131 ; DOI: 10.1057/9781137384133

Toàn văn sẵn có

4
The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe

Soeren Keil ; Senior Lecturer In International Relations ; School Of Psychology ; Politnd Sociology ; Canterbury Christ Church University ; Uk ; Bernhard Stahl ; Professor Of International Politics ; Department Of Histnd Governance ; University Of Passau ; Germany

Dawsonera

ISBN10: 1137384123 ; ISBN13: 9781137384126 ; E-ISBN10: 1137384131 ; E-ISBN13: 9781137384133

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...