skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons Learned from High-Quality Residential Care Centers Around the World: A Visual Story

Huynh, Hy

International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice, 2019, Vol.2(1), pp.99-116 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 2524-5236 ; E-ISSN: 2524-5244 ; DOI: 10.1007/s42448-019-00018-5

Toàn văn không sẵn có

2
Lessons Learned from High-Quality Residential Care Centers Around the World: A Visual Story
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons Learned from High-Quality Residential Care Centers Around the World: A Visual Story

Huynh, Hy V.

International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice, 5/16/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 2524-5236 ; E-ISSN: 2524-5244 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s42448-019-00018-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...