skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in needles of Masson pine (Pinus massoniana L.) growing nearby different industrial sources

Sun, Fangfang ; Wen, Dazhi ; Kuang, Yuanwen ; Li, Jiong ; Li, Jianli ; Zuo, Weidong

Journal of environmental sciences (China), 2010, Vol.22(7), pp.1006-13 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 21174990 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in needles of Masson pine ( Pinus massoniana L.) growing nearby different industrial sources

Sun, Fangfang ; Wen, Dazhi ; Kuang, Yuanwen ; Li, Jiong ; Li, Jianli ; Zuo, Weidong

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(7), pp.1006-1013 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60211-4

Toàn văn sẵn có

3
Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in needles of Masson pine (Pinus massoniana L.) growing nearby different industrial sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in needles of Masson pine (Pinus massoniana L.) growing nearby different industrial sources

Sun, Fangfang ; Wen, Dazhi ; Kuang, Yuanwen ; Li, Jiong ; Li, Jianli ; Zuo, Weidong

Journal of Environmental Sciences, 7/2010, Vol.22(7), pp.1006-1013 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(09)60211-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...