skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders - Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders - Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders

CUI ; Hua ; TAO ; Kai ; ZHOU ; Xianglin ; ZHANG ; Jishan

稀有金属:英文版 - Rare Metals, 2008, Vol.27(4), pp.418-424 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0521

Toàn văn không sẵn có

2
Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders

Cui, H ; Tao, K ; Zhou, X ; Zhang, J

Rare Metals, 04/2008, Vol.27(4), pp.418-424 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010521 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0521(08)60155-2

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal stability of nanostructured NiCrC coating prepared by HVAF spraying of cryomilled powders

Cui, Hua ; Tao, Kai ; Zhou, Xianglin ; Zhang, Jishan

Rare Metals, 2008, Vol.27(4), pp.418-424 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60155-2

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...