skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.413-413 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003023

Toàn văn sẵn có

2
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.413-413 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003023

Toàn văn sẵn có

3
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Salvesen, Hilde

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.412-413 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003022

Toàn văn sẵn có

4
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.407-407 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003008

Toàn văn sẵn có

5
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003019

Toàn văn sẵn có

6
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Thowsen, Monika

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.408-408 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003010

Toàn văn sẵn có

7
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Fjeld, Heidi

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.410-410 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003015

Toàn văn sẵn có

8
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tank, Pinar

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.408-409 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003012

Toàn văn sẵn có

9
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.409-409 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003013

Toàn văn sẵn có

10
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.410-411 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003017

Toàn văn sẵn có

11
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Anthony, Ian

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.411-411 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003018

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Thowsen, Monika

Journal of Peace Research, 05/2001, Vol.38(3), pp.412-412 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343301038003020

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Thowsen, Monika

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.408-408 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003010

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Salvesen, Hilde

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.412-413 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003022

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003019

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Thowsen, Monika

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.412-412 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003020

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Anthony, Ian

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.411-411 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003018

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.409-409 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003013

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Tank, Pinar

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.408-409 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003012

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Smith, Dan

Journal of Peace Research, May 2001, Vol.38(3), pp.410-411 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343301038003017

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...