skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conectando sures. La construccion de redes academicas entre America Latina y Africa.(Ensayo)

Andrea Bayle, Paola

Iconos, 2015, Issue 53, p.153(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1390-1249 ; DOI: 10.17141/iconos.53.2015.1445

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África

Bayle, Paola

Iconos, Sep 2015, Vol.19(3), pp.153-170 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13901249 ; E-ISSN: 22246983 ; DOI: 10.17141/iconos.53.2015.1445

Toàn văn sẵn có

3
Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conectando sures. La construcción de redes académicas entre América Latina y África

Bayle, Paola Adriana

Íconos - Revista de Ciencias Sociales, 09/01/2015, Vol.19(53), p.153 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1390-1249 ; E-ISSN: 1390-8065 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17141/iconos.53.2015.1445

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connecting ‘Souths’. The Construction of Academic Networks between Latin America and Africa

Bayle, Paola Adriana

Íconos, 01 September 2015, Vol.19(53), pp.153-170 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1390-1249 ; E-ISSN: 2224-6983 ; DOI: 10.17141/iconos.53.2015.1445

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...