skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards as an Enabler for Next Generation Networks

Dickerson, K

BT Technology Journal, Apr 2004, Vol.22(2), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards as an Enabler for Next Generation Networks.(Author abstract)

BT Technology Journal, April, 2004, Vol.22(2), p.39 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1358-3948

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards as an Enabler for Next Generation Networks

Dickerson, K

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(2), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000033469.84056.9f

Toàn văn sẵn có

4
Standards as an Enabler for Next Generation Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards as an Enabler for Next Generation Networks

Dickerson, K R

BT Technology Journal, 04/2004, Vol.22(2), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1023/B:BTTJ.0000033469.84056.9f

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...