skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounds of Surveillance: U.S. Spanish-Language Radio Patrols La Migra

Casillas, Dolores

American Quarterly, Sep 2011, Vol.63(3), pp.807-829,857 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030678 ; E-ISSN: 10806490

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounds of surveillance: U.S. Spanish-language radio patrols la migra.(Sound Clash: Listening to American Studies)(Essay)

Casillas, Dolores Ines

American Quarterly, Sept, 2011, Vol.63(3), p.807-829 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0678

Toàn văn sẵn có

3
Sounds of Surveillance: U.S. Spanish-Language Radio Patrols La Migra
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sounds of Surveillance: U.S. Spanish-Language Radio Patrols La Migra

Casillas, Dolores Inés

American Quarterly, 2011, Vol.63(3), pp.807-829 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1080-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/aq.2011.0047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...