skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Yang, Xiu ; Yang, Yan ; Liang, Yuan

PLoS One, Mar 2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates.(Research Article)

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan

PLoS ONE, March 13, 2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates.(Research Article)

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan

PLoS ONE, March 13, 2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan; Mitchell, Alex J. (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379 ; PMCID: 3596366 ; PMID: 23516468

Toàn văn sẵn có

5
Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan; Mitchell, Alex J.

PLoS ONE, 3/13/2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese university students: prevalence and socio-demographic correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Qiu, Xiao Hui ; Yang, Xiu Xian ; Qiao, Zheng Xue ; Yang, Yan Jie ; Liang, Yuan

PloS one, 2013, Vol.8(3), pp.e58379 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23516468 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression among Chinese university students: prevalence and socio-demographic correlates

Lu Chen ; Lin Wang ; Xiao Hui Qiu ; Xiu Xian Yang ; Zheng Xue Qiao ; Yan Jie Yang ; Yuan Liang

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...