skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interface Simplifies Infusion Pump Programming and Enhances the Ability to Detect Pump-Related Faults

Syroid, D., Noah ; Liu, L., David ; Albert, B., Robert ; Agutter, R., James ; Egan, R., Talmage ; Pace, R., Nathan ; Johnson, R., Ken ; Dowdle, R., Michael ; Pulsipher, R., Daniel ; Westenskow, R., Dwayne

Anesthesia & Analgesia, 2012, Vol.115(5), pp.1087-1097 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0003-2999 ; DOI: 10.1213/ANE.0b013e31826b46bc

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface simplifies infusion pump programming and enhances the ability to detect pump-related faults

Syroid, Noah ; Liu, David ; Albert, Robert ; Agutter, James ; Egan, Talmage D ; Pace, Nathan L ; Johnson, Ken B ; Dowdle, Michael R ; Pulsipher, Daniel ; Westenskow, Dwayne R

Anesthesia and analgesia, November 2012, Vol.115(5), pp.1087-97 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1526-7598 ; PMID: 23011557 Version:1 ; DOI: 10.1213/ANE.0b013e31826b46bc

Toàn văn sẵn có

3
Graphical User Interface Simplifies Infusion Pump Programming and Enhances the Ability to Detect Pump-Related Faults
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interface Simplifies Infusion Pump Programming and Enhances the Ability to Detect Pump-Related Faults

Syroid, Noah ; Liu, David ; Albert, Robert ; Agutter, James ; Egan, Talmage D. ; Pace, Nathan L. ; Johnson, Ken B. ; Dowdle, Michael R. ; Pulsipher, Daniel ; Westenskow, Dwayne R.

Anesthesia & Analgesia, 2012, Vol.115(5), pp.1087-1097 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0003-2999 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0b013e31826b46bc

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...