skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frédéric ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 16382606 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic haptic rendering of interacting deformable objects in virtual environments

Duriez, C. ; Dubois, F. ; Kheddar, A. ; Andriot, C.

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 01/2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2006.13

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic Haptic Rendering of Interacting Deformable Objects in Virtual Environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frederic ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude; Duriez, Christian (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.13

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realistic haptic rendering of interactive deformable objects in virtual environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frédéric ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2005, Vol.12, pp.36--47 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.13

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...