skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR derived model of GTPase effector domain (GED) self association: relevance to dynamin assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V

PloS one, 2012, Vol.7(1), pp.e30109 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22253896 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly (NMR Insights into GED Assembly)

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V; Gasset, Maria (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1), p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V; Gasset, Maria (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109 ; PMCID: 3257262 ; PMID: 22253896

Toàn văn sẵn có

4
NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna V.; Gasset, Maria

PLoS ONE, 1/12/2012, Vol.7(1), p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna

PLoS One, Jan 2012, p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NMR derived model of GTPase effector domain (GED) self association: relevance to dynamin assembly

Swagata Chakraborty ; Supriya Pratihar ; Ramakrishna V Hosur

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(1), p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...