skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; Van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan

PloS one, 2016, Vol.11(2), pp.e0148805 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26848745 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mind-writing pupil: A human-computer interface based on decoding of covert attention through pupillometry.(Report)

Mathot, Sebastiaan ; Melmi, Jean - Baptiste ; Van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan

PLoS ONE, Feb 5, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mind-writing pupil: A human-computer interface based on decoding of covert attention through pupillometry.(Report)

Mathot, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan

PLoS ONE, Feb 5, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Van Der Stigchel, Stefan

PLoS One, Feb 2016, Vol.11(2), p.e0148805 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; Van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan; van Rijn, Hedderik (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805 ; PMCID: 4743834 ; PMID: 26848745

Toàn văn sẵn có

6
The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan; van Rijn, Hedderik

PLOS ONE, 2/5/2016, Vol.11(2), p.e0148805 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil: A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Sebastiaan Mathôt ; Jean-Baptiste Melmi ; Lotje van Der Linden ; Stefan Van Der Stigchel

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(2), p.e0148805 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mind-writing pupil : A human-computer interface based on decoding of covert attention through pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean Baptiste ; Van Der Linden, Lotje ; Van Der Stigchel, Stefan

PLoS One, 2016, Vol.11(2), pp.urn:issn:1932-6203 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mind-Writing Pupil : A Human-Computer Interface Based on Decoding of Covert Attention through Pupillometry

Mathôt, Sebastiaan ; Melmi, Jean-Baptiste ; Linden, Lotje van Der ; Stigchel, Stefan van Der; Melmi, Jean-Baptiste (Editor)

PLoS ONE, February 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0148805

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...