skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling through the shadow of the past(s): post-Communist Russia's search for a new regime ideology.(Report)

Chen, Cheng

Demokratizatsiya, Wntr, 2011, Vol.19(1), p.37(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1074-6846

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muddling Through the Shadow of the Past(s): Post-Communist Russia's Search for a New Regime Ideology

Chen, Cheng

Demokratizatsiya, Winter 2010, Vol.19(1), pp.37-57 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10746846

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...