skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faceting-roughening of twin grain boundaries.(E-MRS MACAN)

Straumal, B.B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O.A. ; Gornakova, A.S. ; Sursaeva, V.G.

Journal of Materials Science, Feb 15, 2012, Vol.47(4), p.1641(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faceting–roughening of twin grain boundaries

Straumal, B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O. ; Gornakova, A. ; Sursaeva, V.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(4), pp.1641-1646 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5807-y

Toàn văn sẵn có

3
Faceting–roughening of twin grain boundaries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faceting–roughening of twin grain boundaries

Straumal, B. B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O. A. ; Gornakova, A. S. ; Sursaeva, V. G.

Journal of Materials Science, 2/2012, Vol.47(4), pp.1641-1646 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-011-5807-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...