skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Nhan đề tạp chí: 环境科学学报(英文版) xóa Chủ đề: China xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in sediments of the Pearl River Estuary, Southern China: Implications for sources and historical changes

Ye, Feng ; Huang, Xiaoping ; Zhang, Dawen ; Tian, Lei ; Zeng, Yanyi

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60783-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health risk assessment of heavy metals in soils and vegetables from wastewater irrigated area, Beijing-Tianjin city cluster, China

Wang, Yanchun ; Qiao, Min ; Liu, Yunxia ; Zhu, Yongguan

Journal of Environmental Sciences, April 2012, Vol.24(4), pp.690-698 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60833-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical fractionations and bioavailability of cadmium and zinc to cole ( Brassica campestris L.) grown in the multi-metals contaminated oasis soil, northwest of China

Yang, Yiming ; Nan, Zhongren ; Zhao, Zhuanjun ; Wang, Shengli ; Wang, Zhaowei ; Wang, Xia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.275-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60403-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations and chemical forms of potentially toxic metals in road-deposited sediments from different zones of Hangzhou, China

Zhang, Mingkui ; Wang, Hao

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(5), pp.625-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62317-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In-situ stabilisation followed by ex-situ composting for treatment and disposal of heavy metals polluted sediments

Yu, Guangwei ; Lei, Hengyi ; Bai, Tao ; LI, Zhong ; Yu, Qiang ; Song, Xianqiang

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.877-883 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62357-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biotransfer of heavy metals along a soil-plant-insect-chicken food chain: Field study

Zhuang, Ping ; Zou, Huiling ; Shu, Wensheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(6), pp.849-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62351-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal bioconcentration of heavy metals in Onchidium struma (Gastropoda: Pulmonata) from Chongming Island, the Yangtze Estuary, China

LI, Xiaobo ; Jia, Linzhi ; Zhao, Yunlong ; Wang, Qun ; Cheng, Yongxu

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(2), pp.255-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62260-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraction distribution and risk assessment of heavy metals in sediments of Moshui Lake

Liu, Honglei ; LI, Liqing ; Yin, Chengqing ; Shan, Baoqing

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(4), pp.390-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of heavy metals in fishes from Taihu Lake, China

Chi, Qiao-Qiao ; Zhu, Guang-Wei ; Langdon, Alan

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(12), pp.1500-1504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60244-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of anions on the heavy metals release from marine sediments

Zhong, Ai-Ping ; Guo, Shu-Hai ; LI, Feng-Mei ; LI, Gang ; Jiang, Ke-Xu

Journal of Environmental Sciences, 2006, Vol.18(6), pp.1216-1220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(06)60065-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterizing spatial distribution and sources of heavy metals in the soils from mining-smelting activities in Shuikoushan, Hunan Province, China

Wei, Chaoyang ; Wang, Cheng ; Yang, Linsheng

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(9), pp.1230-1236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62409-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal distribution of natural and reclaimed tidal riparian wetlands in south estuary, China

Zhang, Honggang ; Cui, Baoshan ; Zhang, Kejiang

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.1937-1946 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60644-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical trends of heavy metal contamination and their sources in lacustrine sediment from Xijiu Lake, Taihu Lake Catchment, China

Bing, Haijian ; Wu, Yanhong ; Sun, Zhaobin ; Yao, Shuchun

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(10), pp.1671-1678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60593-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seedling growth and metal accumulation of selected woody species in copper and lead/zinc mine tailings

Shi, Xiang ; Zhang, Xiaolei ; Chen, Guangcai ; Chen, Yitai ; Wang, Ling ; Shan, Xiaoquan

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60402-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogeochemical and mineralogical characteristics related to heavy metal attenuation in a stream polluted by acid mine drainage: A case study in Dabaoshan Mine, China

Zhao, Huarong ; Xia, Beicheng ; Qin, Jianqiao ; Zhang, Jiaying

Journal of Environmental Sciences, June 2012, Vol.24(6), pp.979-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60868-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contamination by persistent toxic substances in surface sediment of urban rivers in Chaohu City, China

Li, Feipeng ; Zhang, Haiping ; Meng, Xiangzhou ; Chen, Ling ; Yin, Daqiang

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1934-1941 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61033-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of copper polluted red soils with clay materials

Zhang, Gangya ; Lin, Yunqing ; Wang, Mingkuang

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.461-467 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60431-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Size distribution of chemical elements and their source apportionment in ambient coarse, fine, and ultrafine particles in Shanghai urban summer atmosphere

Lü, Senlin ; Zhang, Rui ; Yao, Zhenkun ; Yi, Fei ; Ren, Jingjing ; Wu, Minghong ; Feng, Man ; Wang, Qingyue

Journal of Environmental Sciences, May 2012, Vol.24(5), pp.882-890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60870-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Ling
  2. Guo, Shu-Hai
  3. Wu, Yanhong
  4. Zhao, Jian
  5. Yu, Guangwei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...