skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Bedeutung der Plazenta für die fetale Belastung mit Schwermetallen
The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener Medizinische Wochenschrift, 2012, Vol.162(9), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-5341 ; E-ISSN: 1563-258X ; DOI: 10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?
Gunshot wounds: should projectiles and fragments always be removed?

Kollig, E. ; Hentsch, S. ; Willms, A. ; Bieler, D. ; Franke, A.

Der Chirurg, 2014, Vol.85(7), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4722 ; E-ISSN: 1433-0385 ; DOI: 10.1007/s00104-013-2643-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hentsch, S.
  2. Franke, A.
  3. Gundacker, C.
  4. Bieler, D
  5. Gundacker, Claudia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...