skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German Workers' Sport Movement between Socialism, Workers' Culture, Middle-Class Gymnastics and Sport for All

Krüger, Michael

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1098-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.882327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bodyline, the British World and the Evolution of an Australian National Identity

van Duinen, Jared

The International Journal of the History of Sport, 22 January 2015, Vol.32(2), pp.250-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.952722

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expansionism, Physical Education and Olympism: Common Interests of King Leopold II of Belgium, Cyrille Van Overbergh and Pierre de Coubertin (1894-1914)

Delheye, Pascal ; Ameye, Thomas ; Knuts, Stijn

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.1158-1177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.905544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amplification and De-Amplification of Amateurism and Professionalism in the Gaelic Athletic Association

Connolly, John ; Dolan, Paddy

The International Journal of the History of Sport, 01 April 2013, Vol.30(8), pp.853-870 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.763031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomy of a Dead Heat: Visual Evidence at the 2012 US Olympic Trials

Finn, Jonathan

The International Journal of the History of Sport, 13 June 2014, Vol.31(9), pp.976-993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2014.907795

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racism against the abnormal? The twentieth century Gay Games, biopower and the emergence of homonational sport

Davidson, Judy

Leisure Studies, 04 July 2014, Vol.33(4), pp.357-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4367 ; E-ISSN: 1466-4496 ; DOI: 10.1080/02614367.2012.723731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed Doubles: Political Hegemony, Urban Entrepreneurialism and the Australian Open Tennis Championships

John, Alistair ; Stewart, Bob ; Mcdonald, Brent

The International Journal of the History of Sport, 01 January 2013, Vol.30(2), pp.162-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523367.2012.746816

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stewart, B.
  2. Delheye, Pascal
  3. Mcdonald, Brent
  4. Connolly, John
  5. Davidson, Judy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...