skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Macedonian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Left-right ideology: Its meaning and effects on party preferences in Serbia

Todosijević Bojan

Sociološki Pregled, 01 January 2016, Vol.50(2), pp.161-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-6320 ; E-ISSN: 2560-4880 ; DOI: 10.5937/socpreg1602161T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Todosijević Bojan
  2. Todosijevic, Bojan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...