skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Political Economy xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa Chủ đề: Wealth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Lootable Wealth Breed Disorder?: A Political Economy of Extraction Framework

Snyder, Richard

Comparative Political Studies, October 2006, Vol.39(8), pp.943-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414006288724

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Snyder, Richard
  2. Snyder, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...