skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave New World Meets Nineteen Eightyfour in a New Golden Age: On the Passing of Liu Xiaobo, Advent of Big Data, and Resurgence of China as World Power

Yeoh, Emile

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Jul/Aug 2018, Vol.4(2), pp.593-764,XII-XIII [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeoh, E.K.-K.
  2. Yeoh, Emile
  3. Emile Kok-Kheng Yeoh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...