skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale : la perspective de l’autorégulation comme cadre théorique.
Self-regulation and virtual reality in forensic psychiatry: An emphasis on theoretical underpinnings

Benbouriche, M ; Renaud, P ; Pelletier, J-F ; De Loor, P

L'Encephale, December 2016, Vol.42(6), pp.540-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-7006 ; PMID: 26796560 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.encep.2015.12.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge construction from time series data using a collaborative exploration system

Guyet, Thomas ; Garbay, Catherine ; Dojat, Michel; Dojat, Michel (Editor)

Journal of Biomedical Informatics, December 2007, Vol.40(6), pp.672-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2007.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Klusters, NeuroScope, NDManager: A free software suite for neurophysiological data processing and visualization

Hazan, Lynn ; Zugaro, Michaël ; Buzsáki, György

Journal of Neuroscience Methods, 15 September 2006, Vol.155(2), pp.207-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2006.01.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing tetrahedra from manifold tetrahedralisation: application to real-time surgical simulation

Forest, C ; Delingette, H ; Ayache, N

Medical image analysis, April 2005, Vol.9(2), pp.113-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; PMID: 15721227 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated multimedia electronic patient record and graph-based image information for cerebral tumors

Puentes, John ; Batrancourt, Bénédicte ; Atif, Jamal ; Angelini, Elsa ; Lecornu, Laurent ; Zemirline, Abdelhamid ; Bloch, Isabelle ; Coatrieux, Gouenou ; Roux, Christian

Computers in Biology and Medicine, 2008, Vol.38(4), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4825 ; DOI: 10.1016/j.compbiomed.2008.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (4)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dojat, Michel
 2. Buzsáki, György
 3. Hazan, Lynn
 4. Coatrieux, Gouenou
 5. Puentes, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...