skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Chủ đề: Arab Countries xóa Chủ đề: Arab Countries–International Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Diplomacy, Shrinking U.S. Involvement.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, August 6, 2008

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamilton: Move Toward Iran Talks a 'Positive' Step.(10:00-11:00 AM)(Congressman Lee Hamilton)(Interview)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Feb 28, 2007

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kuwait Warily Watching U.S on Iraq, Iran.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, Feb 6, 2007

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...