skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa Tác giả/ người sáng tác: Alberto Frias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Confer&#234;ncia de Lisboa<br>Diplomacy - Lisbon Conference
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Conferência de Lisboa
Diplomacy - Lisbon Conference

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita do Presidente Collor de Mello<br>Diplomacy - Visit of President Collor de Mello
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente Collor de Mello
Diplomacy - Visit of President Collor de Mello

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita da Presidente da Irlanda<br>Diplomacy - Visit of President of Ireland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita da Presidente da Irlanda
Diplomacy - Visit of President of Ireland

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do Presidente da India<br>Diplomacy - Visit of President of India
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da India
Diplomacy - Visit of President of India

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Reuni&#227;o entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia<br>Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Reunião entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia
Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita dos Reis de Espanha<br>Diplomacy - Visit of the Kings of Spain
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita dos Reis de Espanha
Diplomacy - Visit of the Kings of Spain

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Reuni&#227;o entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia<br>Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Reunião entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia
Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Reuni&#227;o entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia<br>Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Reunião entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia
Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Reuni&#227;o entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia<br>Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Reunião entre o Conselho da Europa e a Comunidade Europeia
Diplomacy - Meeting between the Council of Europe and the European Community

Alberto Frias

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alberto Frias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...