skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Baretzky, B. xóa Tác giả/ người sáng tác: Straumal, B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat effect of grain boundary wetting in Al-Mg alloys.(HTC 2012)

Kogtenkova, O. A. ; Protasova, S. G. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8367(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: grain boundary faceting–roughening phenomena

Straumal, B. ; Kogtenkova, O. ; Gornakova, A. ; Sursaeva, V. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(1), pp.382-404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9341-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys

Straumal, B. ; Kucheev, Yu. ; Yatskovskaya, I. ; Mogilnikova, I. ; Schütz, G. ; Nekrasov, A. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8352-8359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6618-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deformation-driven formation of equilibrium phases in the Cu-Ni alloys

Straumal, B.B. ; Protasova, S.G. ; Mazilkin, A.A. ; Rabkin, E. ; Goll, D. ; Schutz, G. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.Z.

Journal of Materials Science, Jan 1, 2012, Vol.47(1), p.360(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-011-5805-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase transformations in Al-Mg-Zn alloys during high pressure torsion and subsequent heating.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Kogtenkova, O. A. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Abrosimova, G. E. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R. Z.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4758(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface to the special section on high-temperature capillarity.(Htc2015)(Editorial)

Straumal, Boris ; Baretzky, Brigitte

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.1669(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9637-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faceting-roughening of twin grain boundaries.(E-MRS MACAN)

Straumal, B.B. ; Baretzky, B. ; Kogtenkova, O.A. ; Gornakova, A.S. ; Sursaeva, V.G.

Journal of Materials Science, Feb 15, 2012, Vol.47(4), p.1641(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First measurement of the heat effect of the grain boundary wetting phase transition.(IIB 2010)

Straumal, B.B. ; Kogtenkova, O.A. ; Protasova, S.G. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R.Z.

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4243(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inversed solid-phase grain boundary wetting in the Al-Zn system.(IIB 2010)

Protasova, S.G. ; Kogtenkova, O.A. ; Straumal, B.B. ; Zieba, P. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4349(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of Fe solubility in ZnO induced by the grain boundary adsorption

Protasova, S. ; Straumal, B. ; Mazilkin, A. ; Stakhanova, S. ; Straumal, P. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(13), pp.4490-4498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8146-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Straumal, B.
  2. Baretzky, B
  3. Straumal, Bb
  4. Straumal, B B
  5. Straumal, B. B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...